در صنعت خمیر کاغذ و کاغذ ، بهره وری و قابلیت اطمینان برای کنترل هزینه ها مهم هستند زیرا به کاهش میزان انرژی مورد نیاز فرآیندهای مهم کمک می کنند. شرکت آرسن هر دو مولفه را به حداکثر می رساند - و به شرکتها کمک می کند مقررات سخت آلودگی را با عناصر مهندسی شده و سیستم های پشتیبانی سیل کنند که تولید گازهای گلخانه ای را محدود می کند ، درجه حرارت بالا را تحمل می کنند و مصرف آب را کاهش می دهند.